095-6264851 arpodemarng@gmail.com

น่าน-หลวงพระบาง เปิดใช้แล้วชิวๆ 3ชม ขับเอง/รถโดยสาร/รวบรวมข้อมูลมาให้แล้ว

น่าน-หลวงพระบาง เดินทางชิวๆ 3 ชม.เปิดใช้แล้ว รวบรวมข้อมูลขับรถเอง/รถโดยสาร/ขั้นตอน /เอกสาร/อัตราค่าใช้จ่าย การผ่านด่านห้วยโก้น แบบละเอียดและข้อมูลที่ถูกต้อง

น่าน-หลวงพระบาง เปิดใช้บริการแล้ว 4 ก.ค.2562 ทางการลาวได้เปิดให้มีการใช้เส้นทางสายใหม่แล้ว จากด่านห้วยโก๋น เมืองหงสา ถึงบ้านเชียงแมน  นาปุง เมืองหงสา แขวงไชยะบุลี สิ้นสุดที่บ้านเชียงแมน เมืองจอมเพ็ด แขวงหลวงพระบาง ช่วยย่นระยะเวลาการเดินทางจากเดิม ใช้เวลา 6 ชั่วโมง ลดเหลือเพียง 3 ชั่วโมง (เริ่มจากด่านห้วยโก๋น) ขับด้วยความเร็วเพียง 60-80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระยะทาง 114 กิโลเมตร เชื่อมต่อการเดินทางจากด่านห้วยโก๋น จังหวัดน่าน สู่หลวงพระบาง

น่าน-หลวงพระบาง เที่ยวน่าน ที่พักน่าน
อาโปเดอมาง

คาดว่า บขส. จะเปลี่ยนทางมาใช้เส้นทางนี้หลังจากที่เดินรถจาก น่าน-หลวงพระบาง ตั้งแต่ช่วงปี 2560 ในอัตราค่าโดยสาร 660 บาท คาดว่าจะเปลี่ยนเส้นทางภายในเวลาอันสั้นนี้ ถนนเส้นนี้เพิ่มความสะดวกในการติดต่อระหว่างประเทศไทยและสาธรณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้มีเครื่องหมายการจราจรที่เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ให้มากขึ้น ถนนหนทางคำนึงถึงการใช้ถนนที่แต่ต่างของสองประเทศ

เอกสารผ่านแดน น่าน-หลวงพระบาง ด่านห้วยโก๋น

การเดินทาง จากเมือง น่าน-หลวงพระบาง ให้ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ระยะทางประมาณ 140 กิโลเมตร จากตัวเมืองน่าน นอกจากนี้ยังสามารถเดินทางไปยังเมืองสำคัญทางภาคเหนือของประเทศลาวได้ เช่น เมืองไชยบุรี แขวงไชยบุรี ตามทางหลวงหมายเลย 4 ระยะทางประมาณ 130 กิโลเมตร เมืองหลวงพระบาง แขวงหลวงพระบาง ระยะทางประมาณ 230 กิโลเมตร และแมืองไซ แขวงอุดมไซ ตามทางหลวงหมายเลข 2 รายะทาง 200 กิโลเมตร

การเดินทางผ่านด่าน น่าน-หลวงพระบาง ด่านห๋วยดก๋น
hotsia.com

เอกสารที่ต้องใช้ในการผ่านด่านห้วยโก๋น ( น่าน-หลวงพระบาง )
เอกสารของผู้ที่เดินทางใช้หนังสือเดินทาง (พาสสปอร์ต) หรือ (หนังสือผ่านแดนชั่วคราว)

เอกสารที่ใช้เกี่ยวกับรถ
1. ใช้คู่มือฉบับจริง (รถยนต์จะเป็นเล่นสีฟ้า และรถยนต์จะใช้หนังสือเดินทางเล่มม่วงด้วย ส่วนรถจักรยายยนต์จะเป็นเล่มสีเขียว)
2.สำเนาหน้ารายการจดทะเบียนรถ 2 แผ่น
3.สำเนาหน้าเสียภาษี 2 แผ่น
4. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 แผ่น
5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 แผ่น
6. สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 2 แผ่น

น่าน-หลวงพระบาง จองตั๋วน่าน-หลวงพระบาง
http://www.junjaonews.com

กรณี เจ้าของรถไม่ได้ไปด้วย (รถเป็นชื่อสามีแต่สามรไม่ได้ไปด้วย)ต้องทำหนังสือมอบอำนาจพร้อมกับต้องแนบบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน 2 แผ่น (อย่างลือต้องติดแสตม)ือาหร 10 บาทด้วย) และถ้ารถยังผ่อนกับบริษัทลิสซิ่งต้องมีหนังสืออนุญาติหรือมอบอำนาจมาให้เรียบร้อย ระบุให้ละเอียดด้วยนะครับ ว่าอนุญาติให้นำรถออกนอกราชอาณาจักร ระหว่างวันที่เท่าไรถึงวันที่เท่าไร

หากประสงค์จะเดินทางไปเที่ยวยัง สปป.ลาว ให้ถูกต้องและไม่เสียเวลา อำนวยความสะดวกเอกสาร ณ ด่านห้วยโก๋น บริการประกอบเอกสารผ่านพิธีการ ตม. และศุลกากรด่านพรมแดนห้วยโก้น และตรวจปล่อยสิ้นค้า ผ่านพิธีการศุลกากรด่านทุ้งช้าง รวมทั้ง จองและจำหน่าย ตั๋วโดยสาร เส้นทางน่าน – ห้วยโก๋น – หลวงพระบาง (ขึ้นรถที่หน้าด่าน)

เที่ยวน่าน ด่านห้วยโก๋นน่าน เอกสารผ่านแดน
อำนวยความสะดวกเอกสาร ด่านห้วยโก๋นน่าน

ติดต่อ คุณกสิณา ญานะคำ (พิม) อาคารพาณิชย์ 1/1 ตลาดชายแดนด่านห้วยโก๋น ตำบล เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 55130 เบอร์โทรศัพท์ 084-950-8751 หรือ มือถือ ลาว 030-933-6193

เมื่อข้ามไปฝั่งลาวแล้ว ต้องทำเรื่องนำรถยนต์เข้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง จะได้เอกสารสองชุด คือ ใบอนุญาตนำรถเข้าพร้อมสติ๊กเกอร์หน้ารถ (เป็นป้ายรูปไข่ ให้อนุญาตชั่วคราวโดยระบุเวลาอยู่ในลาว เอกสารทำประกันภัยรถยนต์กับบริษัทประกันภัย (ต้องเสียค่าทำประกันภัย) พร้อมสติ๊กเกอร์หน้ารถหนึ่งใบ (สติ๊กเกอร์สี่เหลี่ยมเล็กๆ สีเขียว) มักออกให้ครั้งละไม่เกิน 7 วัน เมื่อหมดอายุการประกันภัยแล้วต้องรีบต่ออายุ ณ ที่ทำการขนส่งของเมืองที่ไปเที่ยว

  การขับรถยนต์เข้าไปเที่ยวในลาว ต้องใช้ความระมัดระวังสูง เพราะถนนในลาวเป็นการขับรถชิดขววา ซึ่งจะต่างจากการขับรถชิดซ้ายในไทยที่เราเคยชิน นอกจากนั้นเส้นทางสู่หลวงพระบางยังเป็นถนนที่คดเคี้ยวไปบนเขาด้วย

น่่าน-หลวงพระบาง เอกสารผ่านด่านห้วยโก๋น

การขับรถยนต์เข้าไปเที่ยวในลาว ต้องใช้ความระมัดระวังสูง เพราะถนนในลาวเป็นการขับรถชิดขววา ซึ่งจะต่างจากการขับรถชิดซ้ายในไทยที่เราเคยชิน นอกจากนั้นเส้นทางสู่หลวงพระบางยังเป็นถนนที่คดเคี้ยวไปบนเขาด้วย

เส้นทางที่ 1. ทางเรือ จากน่าน-ห้วยโก๋น ข้ามชายแดนไทย – ลาว ผ่านด่านน้ำเงิน – ห้วยปากแคน ระยะทางจากด่านน้ำเงิน ( ลาว ) ถึงท่าเรือปากห้วยแคน ประมาณ 42 กม.,ข้ามแม่น้ำโขง ไปเมืองปากแบ่ง ระยะทาง 15 กม.,ปากแบ่ง – เมืองอุดมไชย ระยะทาง 139 กม.,ก่อนถึงแขวงอุดมไชยให้เลี้ยวขวามือตรงวงเวียนใช้เส้นทาง 13R อุดมไชย – ปากมอง ระยะทาง 62 กม.,ปากมอง – หลวงพระบาง ระยะทาง 128 กม. รวมระยะทางประมาณ 386 ม. ( เส้นทางนี้เป็นลาดยางตลอด แต่บางช่วงถนนจาก อุดมไชย – น้ำบาก ที่ทรุดโทรมจากช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาเป็นหลุมเป็นบ่อ )

เส้นทางที่ 2. ทางบก จากน่าน-ห้วยโก๋น ข้ามชายแดนไทย – ลาวด่านน้ำเงิน – หงสา ระยะทาง 42 กม.,จากหงสา – หมู่บ้านหงสา – จอมเพชร 140 กม. ข้ามแม่น้ำโขงโดยบั๊ค ถึงหลวงพระบาง รวมระยะทางประมาณ 182 กม.

เส้นทางที่ 3. ทางบก จากน่าน-ห้วยโก๋น ข้ามชายแดนไทย – ลาวด่านน้ำเงิน – หงสา ระยะทาง 42 กม.,หงสา -ไชยบุรี ระยะทาง 90 กม.,ถึงไชยะบุรีถ้าไม่เข้าตัวแขวงไชยบุรีให้ใช้เส้นทางเลี่ยงเมืองซ้ายมือเพื่อไปยังท่าเดื่อ ไชยะบุรี – ท่าเดื่อ ระยะทาง30 กม.ถึงท่าเดื่อข้ามสะพานปากคอน รถยนต์ ประมาณ 250 บาท/คัน รถมอเตอร์ไซค์ ประมาณ 120 บาท/คัน จาก ท่าเดื่อ – เมืองเงิน ระยะทาง 64 กม.เส้นทางนี้เป็นลูกรังสลับกับลาดยางนิดๆ ต้องใช้ความระมัดระวัง ถึงเชียงเงินเลี้ยวซ้ายมือใช้เส้นทาง 13R – หลวงพระบาง 20 กม.รวมระยะทาง 246 กม.(ภาพเมื่อครั้งแอดมินออกเดินทางตะลอนในหลวงพระบาง สปป.ลาว ข้อมูลอาจคาดเคลื่อนได้ )  ทั้งนี้รถปฐมฤกษ์ น่าน – หลวงพระบาง

น่าน-หลวงพระบาง2019 รถบัสน่าน-หลวงพระบาง
เสน่ห์น่านวันนี้

จุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น หรือ ด่านพรมแดนห้วยโก๋น–น้ำเงิน เป็นจุดผ่านแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาว 
เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00–20.00 น.
ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยโก๋นอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่าน ห่างจากตัวจังหวัดน่านประมาณ 140 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101

สกุลเงินลาว
การท่องเที่ยวในประเทศลาวนั้นสามารถใช้ได้ทั้งเงินไทยและเงินกีบ ลาวมีธนบัตรใบละ 50,000 20,000 10,000 5,000 2,000 1,000 และ 500 กีบ แต่จะไม่มีเงินกษาปณ์ อัตราแลกเปลี่ยนเงินลาวประมาณ 1 ดอลล่าร์ = 10,000 กีบ 1 บาท = 250 กีบ (โดยประมาณ)

ระบบโทรคมนาคม น่าน เที่ยวน่าน

ระบบโทรคมนาคม
การโทรทางไกลภายในประเทศต้องกด 0 ตามด้วยรหัสทางไกล และเลขหมายที่ต้องการ ส่วนการโทรทางไกลไปต่างประเทศ ต้องกด 00 ตามด้วยรหัสประเทศ รหัสทางไกลพื้นที่ และเลขหมายที่ต้องการติดต่อ การโทรจากประเทศไทยแบบราคาถูกทำได้โดยการกด 008 แล้วตามด้วยรหัสประเทศลาว (856) + รหัสพื้นที่ แล้วตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์
๐ รหัสพื้นที่• เวียงจันทน์ 21• สุวรรณเขต 41• หลวงพระบาง 71• วังเวียง 21• ห้วยทราย 84 • เชียงขวาง 61• หลวงน้ำทา 86 • อัตตะปือ 31• ปากเซ 31• ซำเหนือ 64• ปากซัน 54• เซกง 31• พงสาลี 88• ท่าแขก 52• ไชยะบุรี 74• อุดมไชย 81 

รถบขส999น่าน-หลวงพระบาง น่านหลวงพระบาง

รถโดยสารขนาดเล็ก 21 ที่นั่ง (มินิบัส) เปิดวิ่งเส้นทางระหว่างประเทศ น่าน-ไซยะบุรี-หลวงพระบาง ระยะทาง 373 กม. สำหรับเส้นทางน่าน-ไซยะบุรี-หลวงพระบาง ใช้เวลาเดินทาง 8 ชม. 30 นาที
รถมินิบัสขนาด 21 ที่นั่ง ให้บริการ 1 คัน วันละ 1 เที่ยวโดยออกจากสถานีต้นทางที่ จ.น่าน เวลา 08.00 น. ถึง หลวงพระบาง เวลา 16.30 น.
วันต่อมาจะออกจากสถานีปลายทาง ที่หลวงพระบาง เวลา 08.00 น. ถึง จ.น่าน เวลา 16.30น. อัตราค่าโดยสารคนละ 660 บาท

เปิดให้บริการทุกวัน มีประกันภัยการเดินทางทุกที่นั่ง
สนใจเดินทางต่างประเทศด้วยรถโดยสาร บขส.
สอบถามเพิมเติ่มได้ที่ โทร 02-936-2841-8 และ Call Center 1490
ตลอด 24 ชั่วโมงโดยผู้โดยสารต้องมีหนังสือที่ใช้ในการเดินทางข้ามแดน

รถบัวหลวงพระบางน่าน จองตั๋วน่านหลวงพระบาง

การเดินทางไปเที่ยวหลวงพระบางสามารถเดินทางเข้าได้ 2 วิธีคือ

1. ใช้หนังสือเดินทาง (Passport) สำหรับคนไทยไม่ต้องขอวีซ่า สามารถใช้หนังสือเดินทางตรวจลงตราได้ทุกด่านสากลทุกแห่งในลาว โดยสามารถอยู่ในประเทศลาวได้ 30 วัน

2. ใช้บัตรผ่านแดน (ฺBorder Pass) นักท่องเที่ยวที่ไม่มีหนังสือเดินทางสามารถเดินทางเข้าประเทศลาวได้โดยทำบัตรผ่านแดนชั่วคราวที่บริเวณด่านชายแดนทุกแห่ง แต่ไม่สามารถเดินทางข้ามแขวงอื่นๆ ได้ โดยสามารถเดินทางเข้าออกได้ 3 วัน 2 คืน และต้องเดินทางออกจากประเทศลาวที่จุดเดียวกับขาเข้าเท่านั้น โดยบัตรผ่านแดนชั่วคราวใช้เพียงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป และเสียค่าธรรมเนียมเท่านั้น

ปัจจุบัน การเดินทางจากประเทศไทย ที่ด่านห้วยโก๋น จ.น่าน ไปสู่ – เมืองเงิน – เมืองหงสา – บ้านเชียงแมน เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง ใช้เวลาจากด่านห้วยโก๋น จ.น่าน ถึงหลวงพระบางเพียง 3 ชั่วโมงเท่านั้น เมื่อเปรียบเทียบกับเส้นทางอื่นมีระยะทางสั้นสุด ทั้งนี้ดำเนินก่อสร้าง มาตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน (27มิ.ย.62) แล้วเสร็จแล้ว

อาโปเดอมาง

เที่ยวเมืองน่าน ติดต่อรถเช่าได้ที่ 095-626-4851 / 095-325-5588 หรือ ppanniray
ราคาเริ่มต้น 699 บาท เท่านั้น

เที่ยวน่าน หาที่พักดีดีสักที่ บรรยากาศธรรมชาติ ติดริมน้ำ อาโปเดอมาง @บ่อเกลือ
สนใจติดต่อห้องพัก 095-626-4851 คุณดรีม หรือ Line add : @arpodemarng
ข้อมูลเพิ่มเติ่ม อาโปเดอมางแฟนเพจ


admin

No description.Please update your profile.

LEAVE A REPLY

  Search

  Calendar

  November 2020
  M T W T F S S
   1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  30  
shares